Skip to: Site menu | Main content

Contact

Drs. T.P.G. (Tineke) Jorissen-Wedzinga
Janusz Korczakstraat 22
NL-1102 JN Amsterdam, Holland

tel. +(0)20–61 69 489
e-mail: info@sveatrans.nl

Bankrelatie: ING Bankrekening NL85INGB0001782417
Swiftcode ING Bank Amsterdam: INGBNL2A
IBAN-nummer: NL85INGB0001782417
BTW-nummer/VAT: NL002171960B67

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en verrichte werkzaamheden zijn van toepassing de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer H33265666
Deze algemene voorwaarden, de VAR en een actueel CV worden u op verzoek per e-mail toegestuurd.

Alla erbjudanden och avtal och allt utfört arbete omfattas av de allmänna leverans- och betalningsvillkoren som är registrerade hos Handelskammaren i Amsterdam under nummer H33265666

Privacyverklaring
Alle verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de AVG.
Hieronder vindt u het Privacyreglement van Sveatrans.

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming.
1. Toelichting op het Reglement
Sveatrans mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Sveatrans de plicht om haar klanten:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Sveatrans worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
Sveatrans vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Sveatrans in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Sveatrans expliciet om uw toestemming moet vragen.
2. De persoonsgegevens die Sveatrans gebruikt en het doel van het gebruik
Sveatrans verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Sveatrans Sveatrans verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Daarnaast verwerkt Sveatrans persoonsgegevens die in vertalingen zijn opgenomen, dit kunnen alle persoonsgegevens zijn die daarin zijn opgenomen.
Deze gegevens stellen ons in staat om:
• de overeenkomst die klanten met Sveatrans sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.
3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Sveatrans verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Sveatrans-organisatie, tenzij:
• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Sveatrans met u heeft gesloten;
• u daarvoor toestemming heeft gegeven.
4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
• Sveatrans verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
• uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Sveatrans worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw
persoonsgegevens worden door Sveatrans beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Sveatrans om in te loggen in het digitale systeem.
• de personen werkzaam voor Sveatrans hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Sveatrans verstrekte persoonsgegevens;
• Sveatrans heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
• uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor een goede administratie. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Sveatrans zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
5. Uw rechten als betrokkene
• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
• het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
• het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij info@sveatrans.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Sveatrans.
Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Sveatrans opnemen en probeert Sveatrans er samen met u uit te komen.
Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.
Uiteraard zal Sveatrans ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.
Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Sveatrans.
Privacyreglement Sveatrans versie mei 2018

Dataskyddsförklaring
All databearbetning sker i enlighet med GDPR. Dataskyddsförklaringen (på nederländska) finns ovan. Den ger dig en översikt över vilka uppgifter som vi samlar in, hur dessa används och vidarebefordras, vilka åtgärder vi vidtar för att skydda dina uppgifter samt på vilket sätt du kan ta reda på vilken information som vi har lagrat om dig.